Canary digital radon monitor

En radonmåler der er tiltænkt hjemmet, men som også kan bruges på arbejdspladser, offentlige bygninger, institutioner osv.  

Radonniveauet kan fra denne enhed aflæses direkte fra skærmen.

Canary-enheden giver dig mulighed for at aflæse gennemsnitsværdierne for det sidste døgn, den sidste uge og akkumuleret for det sidste år. Enheden er batteridrevet og kan nemt flyttes rundt i ejendommen, for at få fuldt overblik over niveauerne i de forskellige rum.

 Sammenlignet med traditionel teknologi, bliver det langt nemmere med Canary at lokalisere de steder, hvor radon slipper ind i bygningen. Hvis radonniveauet er højere end det anbefalede på 100Bq/m3, vil du nemt kunne aflæse effekten af eventuelle tiltag der bliver lavet for at minimere indslippet, inden du vælger at kontakte professionelle fagfolk.

 Canary kan købes direkte fra vores webshop her på siden.

 Fragt er inklusiv.

Varenr: 7090031102227

1.990,00 DKK 2.399,00

Teknologi

Radonovervågning har taget et permanent skridt ind i den digitale tidsalder - også for boligejeren. Det er blevet meget nemmere at diagnosticere bygningers stand og sundhed, når det kommer til radonstråling. Procedurerne til at måle radon er blevet meget lettere, mere fleksible og mere præcise.

Anvendelse af Canary kræver ingen forudgående viden om måleteknologi generelt. For dem der er ivrige efter at få mere indsigt i en verden af digital radonmåling, vil vi gå mere i detaljer her:

 

Måleprincipper

En Canary-enhed kan sammenlignes med en digital version af en traditionel Alpha Trace-detektor. Påvisningen af radon er baseret på princippet om, at radongas diffunderer ind et opsporingskammer. Når radonatomer henfalder udsender de kraftig alfastråling. Alfastråling detekteres af en silicium fotodiode. Hver alfapartikel genererer et lille strømsignal, når det rammer fotodioden. Ved hjælp af en energibesparende mekanisme, forstærkes strømsignalet og konverteres til et større spændingssignal. Den maksimale forstærkning af spændingssignalet opsamles og samles af en analog til digital konverter (ADC). Forstærkningsgraden er proportionel med energien i den alfapartikel der ramte fotodioden. Målerens 'hjerne' er en mikro-controller, der registrerer tid og energi på hver detekteret partikel. Disse oplysninger bruges til at beregne den gennemsnitlige radonkoncentration for daglige, ugentlige og årlige perioder. Dette er alt sammen realiseret i elektroniske kredsløb, der i alt kun bruger et par microwatt strøm, hvilket gør Canary i stand til at være tilsluttet i næsten 3 år på et enkelt sæt AAA-batterier.

Beregning af radongas-koncentration er kompliceret, da der er flere fejlkilder, der skal tages i betragtning. Når radon henfalder er flere radioaktive såkaldte døtre produceret - især Polonium-218 og Polonium-214, - som selv udsender alfapartikler ligesom radon gør. Disse alfapartikler kan forveksles med alfapartikler fra radon og give en falsk radonaflæsning, men Canary bruger algoritmer, der er i stand til at skelne mellem de forskellige alfakilder. Det vigtigste input til disse algoritmer er alfapartikelenergi kombineret med en viden om energiområdet inden for radon og polonium isotoper. Canary har en meget god energimålings-opløsning, som er nødvendig, når der benyttes algoritmer.

 

Nøjagtighed og præcision

Canary er ikke konstrueret til at give øjeblikkelige måleresultater af radongas-koncentrationen, men snarere et gennemsnit over tid. Årsagen er, at øjeblikkelige værdier er af ringe betydning, da radon kan variere meget i løbet af kort tid, og da sundhedseffekten er knyttet til den gennemsnitlige eksponering over tid. Dette er grunden til, at de tre måleværdier, som Canary viser, refereres til som gennemsnitlige. Den eneste forskel på disse tre gennemsnit er det tidsrum, over hvilken målingerne finder sted. Én-dags gennemsnit (1 dag) er taget i løbet af de seneste 24 timer, den gennemsnitlige uge (syv dage) i løbet af de sidste 7 dage, og det langsigtede gennemsnit for varigheden, siden Canary først blev tændt (eller sidste nulstilling). Hvis den samlede måleperiode er mere end et år, vises det langsigtede gennemsnittet kun ud fra målinger foretaget det sidste år.

Canary udfører kalibrering på flere niveauer. Den første kalibrering finder sted i løbet af de første 3 minutter efter at batterierne er isat. Efter Canary-enheden har kørt i flere dage, vil den "lære" de lokale forhold og målenøjagtigheden vil blive bedre med tiden. For eksempel vil det daglige viste gennemsnit være mere præcist efter nogle uger end i de første par dage. Årsagen er, at målingerne påvirkes af aerosoler og sporegasser i luften, som typisk er "stabile" for hvert hus / miljø og som ændres meget lidt over tid, hvilket gør det muligt for Canary-enheden at "lære" de lokale forhold. Når Canary tændes første gang er der ingen historie for den aktuelle placering, og displayet viser en værdi på 0 Bq / m3 (15 Bq / m3 i de første solgte udgaver af Canary). For eksempel, hvis enheden er placeret i et rum med præcis 100 Bq / m3, vil man se målingen langsomt stige fra 0 (15 Bq / m3 i de første solgte udgaver af Canary) til 100 Bq / m3 i første 24 timer. Som tidligere nævnt, kan enheden ikke måle en øjeblikkelig koncentration af radon, men snarere et gennemsnit over et tidsinterval. Derfor er det af ringe værdi at aflæse enheden i de første få timer efter den er blevet tændt - man bør give det mindst 24 timer. Inden da, vil den sandsynligvis vise en undervurdering af den reelle værdi. Men i det tilfælde, hvor et værelse eller rum har en meget høj koncentration radon - lad os sige 1.000 Bq / m3 for eksempel - vil du allerede inden for de første par timer få en idé om, at tallet kan blive højt ved udgangen af den første dag.

Du kan opleve lignende i forbindelse med det ugentlige gennemsnit. Indtil Canary har været tilsluttet og fået lov til at måle en hel uge, vil den ugentlige middelværdi ikke være så præcis som når enheden har været tilsluttet i mere end en uge.

Nu er det på tide at komme ind på de to begreber; målenøjagtighed og målepræcision.

Nøjagtighed er relateret til, hvor godt Canarys måleværdi matcher den sande koncentration radon. Dette er bekræftet ved at placere mange Canary-enheder i et laboratorium med en kendt koncentration af radon til at kontrollere, hvor godt Canarys resultater matcher de professionelle, dyre referenceenheder (som er proxy for den 'sande' radongas-koncentration i laboratoriet). Vi har udført sådanne målinger i anerkendte laboratorier i Japan og Tjekkiet. Resultatet af disse tests viser, at Canarys nøjagtighed er omkring 5%. Dette betyder, at resultaterne af sammenlignende målinger er inden for +/- 5% af resultatet som reference-enhederne viser. Præcision er relateret til systematiske fejl, for eksempel på grund af en forkert kalibrering eller andre effekter, der systematisk ville producere for høje eller for lave værdier.

Præcision på den anden side er relateret til spredningen af måleresultaterne. Hvis vi placerede 100 Canary enheder ved siden af hinanden i samme rum (dvs. med samme koncentration af radongas), hvor præcist ville resultaterne af de enkelte Canary-enheder så matche hinanden? Ser vi tilbage på nøjagtighed, ville dette være, hvor godt de gennemsnitlige aflæsninger af disse 100 enheder matcher den sande radongas-koncentration (eller hvordan det passer med en professionel præcist kalibreret skærm). Da vi har angivet, at Canary har 5% nøjagtighed, betyder det, at vi kan antage, at gennemsnittet af de 100 enheder ville være noget mere end 5% fra den sande værdi.

Canarys målepræcision (spredning i måleværdier for de forskellige Canary) afhænger af radonniveauet selv. Jo højere radongas-koncentration, jo mere præcis måling. Præcisionen er også forskellig for de forskellige tidspunkter gennemsnittet måles. Jo længere tid målingen har varet, jo mere præcis bliver resultatet. Disse målingers præcision er illustreret i nedenstående tabeller.

Det er almindeligt at angive måleresultaterne (for radon) med 20% præcision. Når en præcision angives det vil for de fleste enheder betyde, at målingen vil følge en Gaussisk fordeling. En Gaussisk fordeling med en 20% standardafvigelse betyder, at omkring 68% af tilfældene (ved for eksempel 100 enheder) vil resultatet af en valgt enhed (vælgen af de 100), være inden for en ramme på +/- 20% af gennemsnittet i 68% af tilfældene. Hvis den gennemsnitlige måling af 100 enheder var 100 Bq / m3, betyder det, man kan forvente 68 af dem til at vise et resultat 80-120 Bq / m3. Endvidere betyder Gauss-fordeling, at ca. 95% af målingerne vil være inden for to gange standardafvigelsen (dvs. 40%) af gennemsnittet. Det betyder at med en 20% rapporteret præcision kan du forvente 95 af de 100 enheder vil vise en værdi mellem 60 og 140 Bq / m3 for en sand radonkoncentration i rummet på 100 Bq / m3.

Den samlede måleusikkerhed er typisk den geometriske middelværdi af de enkelte bidrag (hvor individuelle bidrag er gaussisk fordelt). Hvis vi arbejder med en nøjagtighed på 5% og en præcision på 20%, vil det faktum, at nøjagtigheden er meget bedre end præcisionen kun øge den samlede usikkerhed over præcision en lille bitte smule:

20% 2 + 5% 2≅21%

Dette betyder, at vi er domineret af usikkerheden indført ved lavere præcision.

Det blev i en stor sammenlignende undersøgelse mellem forskellige leverandører af Alpha Track-enheder, udført af NIRS (De japanske sundhedsmyndigheder) i 2009, konstateret at 16 af de 26 forhandlere (62%) var inden for +/- 20% af referenceværdien rapporteret af NIRS . Sammenlignes dette resultat med de tidligere diskussioner om præcision, ser vi, at det kan konstateres, at Alpha Trace-enhederne typisk har en målepræcision på omkring 20%. Dette er grunden til, at vores tabeller nedenfor viser de typiske målevarighed og radonkoncentration-niveauer, der fastslår at Canarys målepræcision er 20% eller bedre (end Alpha Track-enhederne).

Nedenstående tabeller viser den samlede måling af usikkerhed for en Canary for forskellige koncentrationer af radongas og for de forskellige gennemsnit (ugentlige og langsigtede). Tabellen giver ikke nutidsværdier af radonkoncentrationer under 100 Bq / m3, da der ikke er nogen lande der har handlingsniveauer under denne værdi.

 

Målevarighed for at komme under den angivne usikkerhed for langsigtet måling

Radonkoncentration

[Bq/m3]

   Usikkerhed

20%

   Usikkerhed

10% 

100

4 dage

3 uger

200

2 dage

10 dage

300

2 dage

7 dage

500

1 dag

4 dage

1000

1 dag

2 dage

2000

1 dag

1 dag

 

Måleusikkerhed (%) for ugentlig gennemsnit ved forskellige radongas-niveauer.

 

Radongas-koncentration

[Bq/m3]

Måleusikkerhed

[%] 

100

16

200

12

300

10

500

8

1000

7

2000

6

 

Levetid

Enheden er testet og kvalitetssikret i produktionen. Den opfylder den i specifikationstabellen angivede nøjagtighed, medmindre der over en længere perioder måles meget høje radon -koncentrationer (mange tusinde Bq / m3) i løbet af årene. Vi anbefaler, at enheden er tændt hele tiden.

TEKNOLOGI

Radonovervågning har taget et permanent skridt ind i den digitale tidsalder - også for boligejeren. Det er blevet meget nemmere at diagnosticere bygningers stand og sundhed, når det kommer til radonstråling. Procedurerne til at måle radon er blevet meget lettere, mere fleksible og mere præcise.

Anvendelse af Canary kræver ingen forudgående viden om måleteknologi generelt. For dem der er ivrige efter at få mere indsigt i en verden af digital radonmåling, vil vi gå mere i detaljer her:

 

MÅLEPRINCIPPER

En Canary-enhed kan sammenlignes med en digital version af en traditionel Alpha Trace-detektor. Påvisningen af radon er baseret på princippet om, at radongas diffunderer ind et opsporingskammer. Når radonatomer henfalder udsender de kraftig alfastråling. Alfastråling detekteres af en silicium fotodiode. Hver alfapartikel genererer et lille strømsignal, når det rammer fotodioden. Ved hjælp af en energibesparende mekanisme, forstærkes strømsignalet og konverteres til et større spændingssignal. Den maksimale forstærkning af spændingssignalet opsamles og samles af en analog til digital konverter (ADC). Forstærkningsgraden er proportionel med energien i den alfapartikel der ramte fotodioden. Målerens 'hjerne' er en mikro-controller, der registrerer tid og energi på hver detekteret partikel. Disse oplysninger bruges til at beregne den gennemsnitlige radonkoncentration for daglige, ugentlige og årlige perioder. Dette er alt sammen realiseret i elektroniske kredsløb, der i alt kun bruger et par microwatt strøm, hvilket gør Canary i stand til at være tilsluttet i næsten 3 år på et enkelt sæt AAA-batterier.

Beregning af radongas-koncentration er kompliceret, da der er flere fejlkilder, der skal tages i betragtning. Når radon henfalder er flere radioaktive såkaldte døtre produceret - især Polonium-218 og Polonium-214, - som selv udsender alfapartikler ligesom radon gør. Disse alfapartikler kan forveksles med alfapartikler fra radon og give en falsk radonaflæsning, men Canary bruger algoritmer, der er i stand til at skelne mellem de forskellige alfakilder. Det vigtigste input til disse algoritmer er alfapartikelenergi kombineret med en viden om energiområdet inden for radon og polonium isotoper. Canary har en meget god energimålings-opløsning, som er nødvendig, når der benyttes algoritmer.

 

NØJAGTIGHED OG PRÆCISION

Canary er ikke konstrueret til at give øjeblikkelige måleresultater af radongas-koncentrationen, men snarere et gennemsnit over tid. Årsagen er, at øjeblikkelige værdier er af ringe betydning, da radon kan variere meget i løbet af kort tid, og da sundhedseffekten er knyttet til den gennemsnitlige eksponering over tid. Dette er grunden til, at de tre måleværdier, som Canary viser, refereres til som gennemsnitlige. Den eneste forskel på disse tre gennemsnit er det tidsrum, over hvilken målingerne finder sted. Én-dags gennemsnit (1 dag) er taget i løbet af de seneste 24 timer, den gennemsnitlige uge (syv dage) i løbet af de sidste 7 dage, og det langsigtede gennemsnit for varigheden, siden Canary først blev tændt (eller sidste nulstilling). Hvis den samlede måleperiode er mere end et år, vises det langsigtede gennemsnittet kun ud fra målinger foretaget det sidste år.

Canary udfører kalibrering på flere niveauer. Den første kalibrering finder sted i løbet af de første 3 minutter efter at batterierne er isat. Efter Canary-enheden har kørt i flere dage, vil den "lære" de lokale forhold og målenøjagtigheden vil blive bedre med tiden. For eksempel vil det daglige viste gennemsnit være mere præcist efter nogle uger end i de første par dage. Årsagen er, at målingerne påvirkes af aerosoler og sporegasser i luften, som typisk er "stabile" for hvert hus / miljø og som ændres meget lidt over tid, hvilket gør det muligt for Canary-enheden at "lære" de lokale forhold. Når Canary tændes første gang er der ingen historie for den aktuelle placering, og displayet viser en værdi på 0 Bq / m3 (15 Bq / m3 i de første solgte udgaver af Canary). For eksempel, hvis enheden er placeret i et rum med præcis 100 Bq / m3, vil man se målingen langsomt stige fra 0 (15 Bq / m3 i de første solgte udgaver af Canary) til 100 Bq / m3 i første 24 timer. Som tidligere nævnt, kan enheden ikke måle en øjeblikkelig koncentration af radon, men snarere et gennemsnit over et tidsinterval. Derfor er det af ringe værdi at aflæse enheden i de første få timer efter den er blevet tændt - man bør give det mindst 24 timer. Inden da, vil den sandsynligvis vise en undervurdering af den reelle værdi. Men i det tilfælde, hvor et værelse eller rum har en meget høj koncentration radon - lad os sige 1.000 Bq / m3 for eksempel - vil du allerede inden for de første par timer få en idé om, at tallet kan blive højt ved udgangen af den første dag.

Du kan opleve lignende i forbindelse med det ugentlige gennemsnit. Indtil Canary har været tilsluttet og fået lov til at måle en hel uge, vil den ugentlige middelværdi ikke være så præcis som når enheden har været tilsluttet i mere end en uge.

Nu er det på tide at komme ind på de to begreber; målenøjagtighed og målepræcision.

Nøjagtighed er relateret til, hvor godt Canarys måleværdi matcher den sande koncentration radon. Dette er bekræftet ved at placere mange Canary-enheder i et laboratorium med en kendt koncentration af radon til at kontrollere, hvor godt Canarys resultater matcher de professionelle, dyre referenceenheder (som er proxy for den 'sande' radongas-koncentration i laboratoriet). Vi har udført sådanne målinger i anerkendte laboratorier i Japan og Tjekkiet. Resultatet af disse tests viser, at Canarys nøjagtighed er omkring 5%. Dette betyder, at resultaterne af sammenlignende målinger er inden for +/- 5% af resultatet som reference-enhederne viser. Præcision er relateret til systematiske fejl, for eksempel på grund af en forkert kalibrering eller andre effekter, der systematisk ville producere for høje eller for lave værdier.

Præcision på den anden side er relateret til spredningen af måleresultaterne. Hvis vi placerede 100 Canary enheder ved siden af hinanden i samme rum (dvs. med samme koncentration af radongas), hvor præcist ville resultaterne af de enkelte Canary-enheder så matche hinanden? Ser vi tilbage på nøjagtighed, ville dette være, hvor godt de gennemsnitlige aflæsninger af disse 100 enheder matcher den sande radongas-koncentration (eller hvordan det passer med en professionel præcist kalibreret skærm). Da vi har angivet, at Canary har 5% nøjagtighed, betyder det, at vi kan antage, at gennemsnittet af de 100 enheder ville være noget mere end 5% fra den sande værdi.

Canarys målepræcision (spredning i måleværdier for de forskellige Canary) afhænger af radonniveauet selv. Jo højere radongas-koncentration, jo mere præcis måling. Præcisionen er også forskellig for de forskellige tidspunkter gennemsnittet måles. Jo længere tid målingen har varet, jo mere præcis bliver resultatet. Disse målingers præcision er illustreret i nedenstående tabeller.

Det er almindeligt at angive måleresultaterne (for radon) med 20% præcision. Når en præcision angives det vil for de fleste enheder betyde, at målingen vil følge en Gaussisk fordeling. En Gaussisk fordeling med en 20% standardafvigelse betyder, at omkring 68% af tilfældene (ved for eksempel 100 enheder) vil resultatet af en valgt enhed (vælgen af de 100), være inden for en ramme på +/- 20% af gennemsnittet i 68% af tilfældene. Hvis den gennemsnitlige måling af 100 enheder var 100 Bq / m3, betyder det, man kan forvente 68 af dem til at vise et resultat 80-120 Bq / m3. Endvidere betyder Gauss-fordeling, at ca. 95% af målingerne vil være inden for to gange standardafvigelsen (dvs. 40%) af gennemsnittet. Det betyder at med en 20% rapporteret præcision kan du forvente 95 af de 100 enheder vil vise en værdi mellem 60 og 140 Bq / m3 for en sand radonkoncentration i rummet på 100 Bq / m3.

Den samlede måleusikkerhed er typisk den geometriske middelværdi af de enkelte bidrag (hvor individuelle bidrag er gaussisk fordelt). Hvis vi arbejder med en nøjagtighed på 5% og en præcision på 20%, vil det faktum, at nøjagtigheden er meget bedre end præcisionen kun øge den samlede usikkerhed over præcision en lille bitte smule:

20% 2 + 5% 2≅21%

Dette betyder, at vi er domineret af usikkerheden indført ved lavere præcision.

Det blev i en stor sammenlignende undersøgelse mellem forskellige leverandører af Alpha Track-enheder, udført af NIRS (De japanske sundhedsmyndigheder) i 2009, konstateret at 16 af de 26 forhandlere (62%) var inden for +/- 20% af referenceværdien rapporteret af NIRS . Sammenlignes dette resultat med de tidligere diskussioner om præcision, ser vi, at det kan konstateres, at Alpha Trace-enhederne typisk har en målepræcision på omkring 20%. Dette er grunden til, at vores tabeller nedenfor viser de typiske målevarighed og radonkoncentration-niveauer, der fastslår at Canarys målepræcision er 20% eller bedre (end Alpha Track-enhederne).

Nedenstående tabeller viser den samlede måling af usikkerhed for en Canary for forskellige koncentrationer af radongas og for de forskellige gennemsnit (ugentlige og langsigtede). Tabellen giver ikke nutidsværdier af radonkoncentrationer under 100 Bq / m3, da der ikke er nogen lande der har handlingsniveauer under denne værdi.

 

Målevarighed for at komme under den angivne usikkerhed for langsigtet måling

Radonkoncentration

[Bq/m3]

20% usikkerhed

10% usikkerhed

100

4 dage

3 uger

200

2 dage

10 dage

300

2 dage

7 dage

500

1 dag

4 dage

1000

1 dag

2 dage

2000

1 dag

1 dag

 

Måleusikkerhed (%) for ugentlig gennemsnit ved forskellige radongas-niveauer.

Radongas-koncentration

[Bq/m3]

Måleusikkerhed

[%] 

100

16

200

12

300

10

500

8

1000

7

2000

6

 

LEVETID

Enheden er testet og kvalitetssikret i produktionen. Den opfylder den i specifikationstabellen angivede nøjagtighed, medmindre der over en længere perioder måles meget høje radon -koncentrationer (mange tusinde Bq / m3) i løbet af årene. Vi anbefaler, at enheden er tændt hele tiden.